Psykoterapian palvelut Oulussa ja Oulun lähikunnissa

Psykoterapia Fiilingistä saat psykoterapian palvelut Oulussa ja Oulun seudulla. 

Psykoterapia soveltuu hyvin tukemaan ihmisen itseymmärrystä ja kehittämään ongelmanratkaisutaitoja. Asiakkaan tarpeista riippuen psykoterapian avulla voidaan parantaa asiakkaan kyvykkyyttä käsitellä vaikeita tunteita, tukemaan vaikeissa vuorovaikutustilanteissa sekä auttamaan elämän haastavien aikojen yli.

Kysy lisää palveluistani!

Perhepsykoterapia

Perhepsykoterapia on nimensä mukaisesti tarkoitettu perheille ja tapaamisissa pyritään hakemaan perheen ongelmiin vuorovaikutuksellisia ratkaisuja. Perhepsykoterapian tapaamiset ovat kerran viikossa tai kerran kahdessa viikossa. Tätä harvajaksoisemmat käynnit ovat tukikäyntejä vanhemmille, joita voidaan järjestää mm. silloin, kun lapsi tai nuori on yksilöterapiassa. 

Ei ole olemassa suositeltavaa aikaa sille, kuinka kauan perhepsykoterapian tulisi kestää. Joissain tapauksissa muutama tapaaminen voi riittää, joskus taas tapaamisia voidaan järjestää muutaman vuoden ajan tai sitäkin kauemmin. Yhteisellä sopimuksella ja työskentelyn tavoite huomioiden voidaan myös muuttaa käyntien kokoonpanoa. 

Perhepsykoterapiasta on mahdollista saada Kela-korvausta, mikäli kaikki Kelan asettamat ehdot täyttyvät. Perhepsykoterapian tapaamisiin toivotaan tulevan kaikkien, joita perheen ongelmat koskettavat.

Ketään ei kuitenkaan pakoteta tulemaan paikalle. Tapaamisissa pyritään avoimeen keskusteluun, jossa jokaisen läsnäolijan mielipidettä kuunnellaan syyllistämättä ketään yksittäistä perheenjäsentä. 

Perhepsykoterapian suurimpia hyötyjä on se, kun perheenjäsenet oppivat hahmottamaan ja käsittelemään ongelmia uudella tavalla. Tavallista on, että terapian hyödyt nousevat esille tapaamisten ulkopuolella, kun terapian kävijä alkaa soveltaa tapaamisissa oppimaansa arkipäivän tavallisissa vuorovaikutustilanteissa.

Kysy lisää perhepsykoterapiasta!

EMDR-TERAPIA

EMDR-terapia on saanut nimensä englanninkielisestä termistä Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) ja sitä käytetään nopeuttamaan haitallisten muistojen käsittelyä. EMDR-terapia soveltuu hyvin esimerkiksi traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) hoitoon sekä psykoterapiahoitojen tueksi. 

Traumatisoituminen on hermoston häiriötila, joka aiheuttaa usein kehollisia oireita. Tätä voidaan hoitaa mm. EMDR-terapialla ja muilla kehon oireilua vakauttavilla hoitomenetelmillä, kuten sensorimotorisen psykoterapian keinoilla. 

EMDR-terapia pyrkii vaikuttamaan aivoissa ja hermostossa samaan mekanismiin, jolla psyykkinen trauma syntyy. Tämän tavoitteena on aktivoida ihmisen tietojen käsittelyä, sillä traumaattisten tapahtumien aikana ihmisen tiedonkäsittelyjärjestelmä joutuu epätasapainoon. Terapia pyrkiikin helpottamaan erilaisten traumaattisten muistojen käsittelyä ja aktivoimaan ihmisen luonnollista tapaa käsitellä muistojaan.